محمد حیدری (به سمت مدیر عامل شرکت)

     شماره تماس : 09121714330

سهراب داوودی (به سمت رئیس هیئت مدیره)

     شماره تماس : 09121278043