طراحی وساخت بغل گیربکس
طراحی وساخت بغل گیربکس( P.T.O) وهمچنین تبدیل سیستم انتقال نیروی محرکه گیربکس به پمپ ازسیستم P.T.Oبه سیستم N.M.Vکه بواسطه انجام این تغییرات خودرو قادربه انجام اطفاء حریق درحال حرکت خواهد بود.


طراحی وساخت محفظه های پمپ
طراحی وساخت محفظه های پمپ ، پودرخشک وتجهیزات همراه بانصب دربهای کرکره طرح کارل مایکل.


انجام و طراحی، نصب وتعمیر مدارات برق
انجام و طراحی، نصب وتعمیر مدارات برق، باد وهیدرولیک وتابلوهای کنترل فرامین سیار وثابت خودروها


طراحی وساخت مخازن آب
طراحی وساخت مخازن آب وفم ازجنس استنلیس استیل304 و316 ضد اسید وخوردگی بادرنظرگرفتن مرکزثقل خودرو همراه بانصب موج گیرهای داخل آنها و طراحی ونصب نشاندهنده های الکترونیکی میزان پر وخالی بودن مخازن باضریب اطمینان بالا ، اجرای رنگ آمیزی داخل مخازن بارنگ اپوکسی صنعتی چندلایه بمنظور افزایش عمر آنها وهمچنین طراحی ونصب لرزه گیرهای مقاوم زیرمخازن آب وفم.


طراحی ، مشابه سازی وتعمیرانواع مانیتور
طراحی ، مشابه سازی وتعمیرانواع مانیتورهای دستی وسه موتوره طرح زیگلر وروزنباور


طراحی ، ساخت ، مشابه سازی وتعمیرانواع پمپ های گریزازمرکز
طراحی ، ساخت ، مشابه سازی وتعمیرانواع پمپ های گریزازمرکز طرح زیگلرآلمان ، گودآیوا وکارل مایکل باآلیاژهای آلمینیوم وبرنز شامل: پوسته، پروانه های آبکاری وسخت کاری شده، جعبه خلا (پرایمر) وسایرقطعات مربوطه.


طراحی واجرای لوله کشیهای ورودی وخروجی پمپهای گریز ازمرکز
طراحی واجرای لوله کشیهای ورودی وخروجی پمپهای گریز ازمرکز((PIPING همراه باطراحی ونصب شیرهای مدرج وسلکتورمیزان فم به نحوی که انجام تعمیرات بعدی پمپ وپرایمر به سهولت امکان پذیر باشد.


طراحی وساخت محل استقرار باطریها
طراحی وساخت محل استقرارباطریها به شیوه کشوئی به منظورتسهیل درامر بازدیدآب باطریها ودرصورت لزوم وتعویض باطریها.


رفع پوسیدگیها وپرداخت شاسی وانجام جوشکاری
رفع پوسیدگیها وپرداخت شاسی وانجام جوشکاری ودرصورت لزوم آهن کشی آن وهمچنین رفع پوسیدگی کابین راننده وانجام عایق بندی ورنگ آمیزی خودروها.


انجام تعمیرات وطراحی سیستم بادخودروها
انجام تعمیرات وطراحی سیستم بادخودروها اعم ازلوله کشی های باد ودبه ترمزها وترمزدستی وقفل کن چرخها


انجام تعمیرات ورفع نواقص فنی سیستمهای برقی خودروها
انجام تعمیرات ورفع نواقص فنی سیستمهای برقی خودروها اعم از استارت، دینام، بخاری، برف پاک کن، چراغها وآژیر وآمپلی فایر وسیم کشی خودروها


انجام تعمیرات جلوبندی، زیربندی ، بازدیدچرخها، بلبرینگها، لنتها وترمزها
انجام تعمیرات جلوبندی، زیربندی ، بازدیدچرخها، بلبرینگها، لنتها وترمزهای آسیب دیده یا معیوب


انجام تعمیرات وبازسازی اساسی موتور، گیربکس، دیفرانسیل
انجام تعمیرات وبازسازی اساسی موتور، گیربکس، دیفرانسیل وتعویض قطعات ولوازم معیوب